На посаду голови Львівської ОТГ претендують 15 осіб

Коментар для «ВЗ»

Любомир Скочиляс, політолог

Лідерство Садового і Си­нютки — зрозуміле і про­гнозоване. Але можливі ва­ріанти, коли конфігурація учасників може змінитися. Це залежить від техноло­гій, стратегії і тактики самих учасників. Як один із варіан­тів я би назвав можливість підтримки якогось альтернативного єдиного канди­дата з боку групи інших кан­дидатів. Якби, до прикладу, Кошулинський заручився підтримкою низки інших кан­дидатів, то його рейтинг міг би знову стати конкурен­тоздатним. Щодо кандида­тів-лідерів буде виливатися маса різного негативу, бру­ду. З ними боротимуться усі інші кандидати.

Щодо Са­дового це робити дуже лег­ко, тому що у Львові є бага­то різних проблем (сміття, дороги, громадський тран­спорт, парковки тощо). Си­нютці можуть пригадати, що він, хоч і негласно, але долу­чився до сміттєвої блокади Львова. Якщо ця тема буде розкручуватися, то його рей­тинг може просісти. Щодо ін­ших кандидатів, я би тут роз­глядав кілька варіантів. Один варіант. Дехто якимось ди­вом зможе наростити свій рейтинг. Це досить поши­рена ситуація під час вибо­рів, коли кандидат з низьким рейтингом в результаті яки­хось незвичних ходів підні­має свій рейтинг. Але наза­гал кандидатам із «третього ешелону» перемога, звичай­но, не світить. Для них участь у виборах мера — робота на перспективу, розкручуван­ня свого імені, можливо, на майбутні парламентські ви­бори чи якісь інші політичні проєкти. Особливо це стосу­ється представників громад­ського сектору, як-от Ігор Зінкевич, Назар Брезіцький та інші. Тут ставиться мета — заробити або наростити пев­ний публічний капітал.

— А що ви думаєте про перспективи лікаря Та­раса Кльофи? Він вису­вається на мера від про­владної Зе! партії, яка може застосувати адмін­ресурс…

— На місцевому рівні за­стосувати адмінресурс мо­жуть хіба що представники місцевої влади. Централь­на вертикаль влади навряд чи зможе ефективно долу­читися з адмінресурсом. У випадку із партією «Слу­га народу» і з Кльофою, ду­маю, вони не ставлять собі за мету перемогу на вибо­рах мера. Вони розуміють, що шансів немає. Але вони не можуть не брати участі у виборах, бо це була би ка­пітуляція на самому старті виборчої кампанії. Обрав­ши кандидатуру Кльофи, вони працюють на свій за­гальний імідж. Тарас Кльо­фа — особа неодіозна, не токсична, зрозуміла у пу­блічному плані. Його участь у виборчій кампанії зорієн­тована на посилення пози­тивного іміджу партії «Слуга народу» у регіоні.

Повністю матеріал читайте у Високому замку

Від ЦПД