Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра політології

 


МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ

НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

ПОЛІТИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ:

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

 

Львів, 10-11 травня 2007 року

 

Конференція присвячена

70-річчю професора Семківа О.І.

 

 

 

Львів - 2008

 

Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету ЛНУ ім.І.Франка

 

 

 

Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції  (Львів, 10-11 травня 2007 року) /
Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів, ЦПД, 2008. -  308 с.

 

 

 

 

Ó ЛНУ ім.І.Франка


ЗМІСТ

Виступи на відкритті конференції

6

Пленарне засідання  

13

Яртись А. О.І. Семків – людина, педагог, вчений

13

Світа А. Предмет політології: основні підходи до його визначення

16

Романюк А. Розвиток порівняльної політології у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть

21

Гетьманчук М. Проблеми викладання курсу політології у вищих військових навчальних закладах


29

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

 

Матвієнків С. Становлення української політології в контексті трансформації  суспільства

36

Шипунов Г. Методологія аналізу суспільств, що трансформуються: транзитологічний підхід

43

Шведа Ю. Розвиток теорії партій та партійних систем в Україні

50

Лендьел М. Місцеве самоврядування та місцева демократія як об’єкт дослідження в українській політичній науці: виклики для майбутніх досліджень


56

Стефанчук У. Громадська думка як об’єкт дослідження: методологічні принципи та особливості


64

Мельник В. Безпека особи, як категорія політичної науки та суспільно-політичне явище

69

Шиманова О. Політична комунікація: особливості дослідження

74

Гарбадин А. Теорія комунікативної дії Юргена Габермаса. Теоретична спорідненість з ідеями демократії


78

Вдовичин І. Свобода особи і демократії у державотворчій концепції В.Кучабського

84

Остудін В. Обставини написання і першої публікації роботи Миколи Міхновського “Самостійна Україна»


88

Рудницький С., Сухачов С. Джерельна база дослідження польських національно-культурних товариств як умова аналізу функціонування інститутів громадянського суспільства


9
5

Маркітантов В. Елітистська концепція еліт В.Липинського

102

Шипка Н. “Національне питання” в контексті радянської моделі імперіалізму.

106

Парійчук-Брухаль Р. Основні підходи до аналізу конфліктного потенціалу міжетнічних відносин


111

ЧАСТИНА 2. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ, ІНСТИТУТИ, ПРОЦЕСИ

 

Кобильник В. Особливості демократизації посткомуністичних суспільств

118

Юрійчук Є. Інститут відкликання та демократизація українського суспільства

124

Крап А. Формування правил гри в політиці та демократизація українського суспільства

131

Паламаренко М. Ідеологічне структурування Республіканської і Демократичної партій США: порівняльний аналіз


135

Бучин М. Адміністративний ресурс як невід’ємний елемент виборчої практики сучасної України


140

Ротар Н. Основні форми участі громадян України у передвиборчих кампаніях як механізм засвоєння цінностей демократії


144

Бунь В. Електоральний вибір: суть, типи , особливості формування

152

Подвірний Т. Актуальність типу виборчої системи на шляху до формування правової стабільної держави


1
59

Лопата М. Лобіювання в політиці: світовий досвід і українські реалії

162

Іванило О. Політико-правові норми як регулятори суспільно-політичної діяльності

168

Кучма Л. Система обмежень маніпулювання у політичному
процесі


17
3

Лютко Н. Особливості позиціювання у політичній рекламі

179

Анісімович-Шевчук О. Роль засобів комунікації у процесі формування політичних цінностей українського суспільства


183

Грицанюк В. Політичні вподобання та цінності середнього класу (регіональний аспект)

188

Кіянка І. Політична культура молоді в контексті демократизації українського суспільства після Помаранчевої революції


195

Добржанська І. Гендерні проблеми політичних відносин в Україні

199

Цікул І. Трансформація інституту партійного лідерства в сучасній Україні (гендерний підхід)

204

Ільтьо Г. Принципи символізації політичної дійсності

211

Кацюк О. Культура як соціальна пам’ять

215

Буркало В. Проблема любові як суспільно-політичної потреби

220

ЧАСТИНА 3. УКРАЇНА В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

 

Бурдяк В. Україна в сучасних глобалізаційних процесах: загрози
і виклики національній державі


226

Ржевська Н. Механізми реалізації демократичних принципів
в системі національної безпеки України в умовах євроінтеграції


233

Ігнатьєва Т. Включення України в світові міграційні потоки

239

Кукарцев О. Регіональні конфлікти в сучасній Україні (інституціональний аспект)

244

Угрин Л. Міжнародні системи: проблеми стабільності

248

Четверікова Л. Політичні ідеології в умовах інформаційного суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку


255

Щурко О. Чинники формування міжнародного образу держави: проблема класифікації

261

Геник М. Інтеграційні процеси Балто-Чорноморського регіону
в політичних концепціях польської антитоталітарної опозиції


2
68

Івахів О. “Концепція євразійства” та її сприйняття російською політичною елітою в контексті українсько-російських відносин


27
5

Комарницький М. Сучасні тенденції в регіональній політиці країн АСЕАН та Індії: порівняльний аналіз


2
79

Поліщук Х. Особливості неурядових організацій в країнах Близького Сходу

287

Глод О. Формування антиімміграційних настроїв та їх вплив
на діяльність політичних партій у Нідерландах


29
5

Михальчишин Ю. Роль структурного конфлікту в трансформації націонал-соціалістичного
та фашистського протестних рухів в Італії та Німеччині


30
0

Наші автори

305